Regulamin

parking,lotniskowy,monitorowany,całodobowy,długoterminowy,tani,Kraków,Balice,lotnisko,rezerwacja
parking,lotniskowy,monitorowany,całodobowy,długoterminowy,tani,Kraków,Balice,lotnisko,rezerwacja

I.

1. Parking zarządzany przez Renata Liberska.
2. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908) oraz maksymalna prędkość 10 km/h.
3. Parking jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca Parkingu może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania lub zmiany godzin otwarcia.
4. Wysokość opłat za parkowanie określa cennik, umieszczony na terenie Parkingu lub na stronie internetowej www.baliceparkingsamolocik.pl
5. Przedmiotem umowy jest przechowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton oraz rzeczy stanowiące wyposażenie fabryczne pojazdu.

 

II.

1. Po wjechaniu na Parking następuje zawarcie umowy na odpłatne pozostawienie samochodu w wyznaczonym miejscu parkingowym potwierdzone otrzymaniem BILETU PARKINGOWEGO. Obsługa Parkingu nie ma obowiązku weryfikowania stanu technicznego pojazdu, wyglądu, wyposażenia zewnętrznego.
2. Wjazd na Parking następuje po otrzymaniu przez użytkownika Biletu Parkingowego na którym zostaje zapisana data wjazdu oraz data wyjazdu z Parkingu ,cena za okres parkowania. Po przekroczeniu okresu parkowania zostaje naliczona opłata za dodatkowe dni zgodnie z obowiązującym cennikiem Parkingu Samolocik.
3. Osoba oddająca pojazd na Parking zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów alarmowych. W szczególności pozostawiony pojazd winien mieć zamknięte szyby, drzwi, bagażnik, włączony alarm.
4. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni użytkownik pojazdu, także w stosunku do osób trzecich.
5. Bilet Parkingowy jest podstawą do odebrania pojazdu z parkingu wyłącznie jego użytkownikowi.
6. W przypadku utraty Biletu Parkingowego pojazd może być wydany wyłącznie po okazaniu Obsłudze Parkingu dozorowanego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd. 7. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę próbującą odebrać pojazd bez Biletu będzie wezwana Policja celem ustalenia właściciela pojazdu.
8.Osobom w stanie nietrzeźwym lub u których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, Obsługa Parkingu może odmówić przyjęcia na Parking lub wydania z Parkingu pojazdu.
9. Na Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej lub czynników zewnętrznych w szczególności: opadów atmosferycznych (grad) niskich albo wysokich temperatur naturalnie oddziałujących na pojazd oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z Parkingu postanowień niniejszego Regulaminu. 
11. Zarządca Parkingu nie odpowiada za zwierzęta futerkowe, takie jak kuny, łasice, koty itp. Właściciel pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed zwierzętami.
12. Właściciel pojazdu jest świadom iż parking znajduje się przy terenach zielonych takich jak łąki i lasy.
13. Użytkownik pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub innym pojazdom na terenie Parkingu.
14. Użytkownik jest zobowiązany zabrać z pojazdu wszelkie wartościowe rzeczy oraz jest zobowiązany nie pozostawiać w pojeździe zwierząt, substancji niebezpiecznych i innych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie.
15. Zarządca Parkingu nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu.
16. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn tkwiących w samym pojeździe.
17. Zabrania się dokonywania napraw pojazdów, mycia pojazdu,uzupełniania płynów chłodzących, paliwa oraz zanieczyszczaniu Parkingu .
18. Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek.
19. Przed wyjechaniem z Parkingu , Użytkownik ma obowiązek zweryfikować stan pojazdu i zgłosić uwagi Obsłudze Parkingu W przypadku braku zgłoszenia przyjmuje się, że pojazd opuścił Parking co najmniej w stanie takim jakim został zostawiony na przechowanie.
20. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać Obsłudze Parkingu .
21. Odpowiedzialność Zarządcy Parkingu określona jest na zasadzie winy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu.

 

III.

1. Zarządca Parkingu jest upoważniony do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia, na co Użytkownik pojazdu wyraża zgodę.
2. Użytkownik pojazdu (oddający) potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i nie wnosi zastrzeżeń.
3. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień jednocześnie wyraża zgodę na nagrywanie pojazdu w czasie gdy pojazd pozostaje na parkingu oraz swojego wizerunku.
4. Zarządca Parkingu wystawia faktury VAT, na życzenie użytkowników pojazdów. Skarg oraz sugestie związane z parkingiem należy zgłaszać Obsłudze Parkingu , bądź też na adres e-mail: [email protected]
5.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zarządcę Parkingu jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
6.Regulamin parkingu obowiązuje od dnia: 27.12.2018 roku.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO.

Na podstawie art.13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu informacji danych osobowych zwanych (RODO).
Administratorem Państwa danych osobowych jest Parking Samolocik Renata Liberska Cholerzyn 449 32-060Liszki Nip: 676-205-75-91 wpisany do rejestru działalności gospodarczej .
Państwa dane podawane są dobrowolnie przetwarzane są w celu dokonania rezerwacje w formularzu rezerwacyjnym. Są to dane następującej treści ( imię,nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane rejestracyjne samochodu) .
Państwa dane będą przetwarzane przy użyciu komputera oraz telefonu właściciela parkingu.
Dane osobowe Państwa nie są udostępniane anie sprzedawane osobom trzecim.
Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest do czasu prośby o usunięcie .
Każdy z Państwa który podał swoje dane osobowe ma prawo żądania ich usunięcia , dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
W celu skontaktowania się z administratorem Państwa danych osobowych na stronie Parking Samolocik należy napisać e-mail na następujący adres [email protected] lub rliberska @onet.pl

 

Regulamin Parkingu Samolocik
Cholerzyn 449
32-060 Liszki

Przewiń na górę